Výzva České Konference

VÝZVA ČESKÉ KONFERENCE K DIALOGU MEZI VLÁDOU A LIDEM ČESKÉ REPUBLIKY

Ve vědomí toho, že stávající společenské naladění velké části obyvatel naší země je poznamenáno narůstající nedůvěrou ke krokům vlády v oblasti bezpečnosti země, a také ve vědomí toho, že všechny ukazatele vývoje v příštích měsících a zřejmě i letech nepřinesou zlepšení globálních podmínek, z nichž vyplývá ono možné ohrožení bezpečnosti, pozvedáme zde svůj hlas k následující výzvě:

Dnešní společenská situace naléhavě vyžaduje dialog mezi vládou a obyvateli státu. Dialog, jenž bude veden v opravdovosti a upřímnosti k hledání východisek, jež mohou při společné shodě teprve přinést uklidnění a obnovit vzájemnou důvěru. Nynější společenská atmosféra je silně poznamenána narůstající nedůvěrou a nesouhlasem velké části obyvatel s kroky, jež jsou činěny stávající vládou České republiky. Tato nedůvěra narůstá úměrně s aktuálními dramatickými proměnami událostí v Evropě i v celém světovém dění.

Jako již vícekrát v historii našeho národa, tak dnes opět se zdá, že jsou mnohá závažná rozhodnutí činěna proti vůli obyvatelstva.
Mnohé kroky jeví se téměř jako úmyslně jdoucí proti zájmům míruplného, bezpečného a prosperujícího života v České republice.

Jsou činěna rozhodnutí nesoucí v sobě rysy nepevnosti a protichůdnosti proti zdravému uvažování. Tyto kroky v rozhodování vládních činitelů vyvolávají přirozeně otázky, zda jsou jejich rozhodnutí stále ještě v souladu se slibem věrnosti služby své vlasti České republice tak, jak jsou vyslovována zvolenými zástupci v první den v Poslanecké sněmovně a v Senátu.

Tento slib zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Slib členů vlády pak zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení."

Slova slibů jsou průzračně jasná. Jejich obsah připomíná voličům, zda právě dnes jimi svěřená důvěra zastupitelům k řízení státu není mnohými z těchto zastupitelů dehonestována, a ve vědomí nevymahatelnosti bezprostřední odpovědnosti pošlapávána.
Zdá se, že zde chybí účinný nástroj k vedení odpovědnosti naplňování složeného slibu volenými zástupci. Zdá se, že není cesty, jak tento stav v současnosti ze strany lidu ovlivnit v mezičase voleb. Má to být snad potvrzení toho, že demokratický systém jako již vícekráte v minulosti, opět v době krizových událostí, vyžadujících moudrostí obdařená rozhodnutí, selhává? (Vzpomeňme na roky 1938, 1939 a 1946 až 1948, kdy demokratický systém v ochraně země před vnějším i vnitřním nebezpečím úplně selhal.)

Bez respektu vůči voličům nemůže být účinně a smysluplně naplňováno žádné demokratické vládnutí. Byť v čele současného státu stojí demokraticky zvolená vláda, bez naslouchání oprávněným, zneklidněným pohnutkám obyvatel nelze její počínání nazvat jinak než vládnutím, kdy je lidmi opovrhováno, tedy vládnutím, které se blíží praktikám hrubě totalitních nedemokratických systémů. Tento stav pochopitelně vyvolává u obyvatelstva nesouhlas a nedůvěru. Dnes však je nanejvýš potřebné, aby společnost byla naplněna důvěrou. Pokud se tak nestane, zhroutí se postupně i ona elementární důvěra v demokratický systém jako smysluplný mechanismus řízení společnosti. Má-li tedy být obnovena důvěra, je potřebné spojit vládnutí s jasnou odpovědností. Odpovědností vyššího, morálního, mravního druhu. Tuto odpovědnost nelze ze strany vlády projevit jinak než formou transparentního, otevřeného sdílení rozhodujících kroků s lidmi.

Transparentnost je možná jedině ve vzájemném otevřeném a upřímném dialogu. Dialog může a má probíhat prostřednictvím médií. Avšak prostřednictvím médií, která musí si v sobě nést jako základní půdu pro čistotu dialogu absolutní nestrannost. Jen v této nestrannosti může se v médiích zformovat místo, kde transparentní informovanost o dění a událostech, týkajících se důležitých bodů existence a prospívání společnosti, ponese si všestrannou důvěryhodnost. Taková média mají se nyní stát základem obnovení důvěry ve společnosti. Média musí nyní sehrát tuto svoji roli tak, aby za účasti vzájemné úctyplnosti, respektu, v čestném a upřímném hledání cest mohly se nyní utvořit nutné principy pro vedení dialogu mezi vládou a obyvatelstvem.

Jsme si vědomi, že neoddělitelnou podmínkou naplnění opravdového dialogu je základní slušnost, ušlechtilost lidského jednání, s nimiž budou pak všechny strany přistupovat k vážnému a odpovědnému řešení naléhavých, životně důležitých rozhodnutí dnešní doby.

Vy všichni, kdo chcete přispět ke zlepšení stávajícího stavu ve společnosti, vyžadujte tyto podmínky k dialogu u druhých! Také je však samozřejmě naplňujte i u sebe samých!

Bez tohoto oboustranného přístupu nebude možné nalézt smysluplné a zklidňující řešení současné situace ve společnosti. Podle všech ukazatelů je dnes nejvyšší čas pro zahájení tohoto vzájemného upřímného dialogu, který zde doposud k uklidnění společnosti chybí. Nepodaří-li se tento dialog uskutečnit, pak napětí ve společnosti bude i nadále narůstat a bude vytvářet prostor pro hledání a realizování krajních řešení, které nikdy nemohou přinést vzájemnost souznění a spolupráci, nýbrž jen neporozumění, vzájemné osočování, rozvrat a nepřátelství.

Vyzýváme zde proto v nejvyšší vážnosti, a také s vroucím přáním, abychom byli všemi správně pochopeni, k dialogu!

Tvůrčí dialog je jediná cesta k řešení!

Za situace, kdy rozechvělou společností hýbe množství oprávněných obav o vývoj dění ve státě, nemůže být namísto dialogu řešením klamání, manipulace, zamlčování, a už vůbec ne pronásledování, zastrašování a represe. Jedině transparentní, před veřejností obhajitelné kroky jsou řešením a mohou přivést stávající stav nedůvěry k opětnému porozumění a respektování ze strany obyvatel vůči jednání vlády i všech ostatních volených zastupitelů. Je nanejvýš důležité toto pochopit, přijmout a naplnit!

Budoucí generace budou zpětně přísně hodnotit to, zda jsme my byli v rozhodujících okamžicích své doby těmi, kdo poznali význam svého dílu zodpovědnosti či nikoliv. Kéž by nás bylo co nejvíce, těch, kdo toto poznávají a nechtějí zůstat v pasivním, stádovitém odevzdání se běhu událostí. Česká Konference je připravena, pokud to bude třeba, přispět k utváření důvěryplné, otevřené a transparentní atmosféry, na jejímž základě se bude moci zformovat tolik naléhavý dialog k tématům závažných aktuálních otázek, které trápí velkou část obyvatel České republiky.

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn