Co je to ČK?

Co je to ČESKÁ KONFERENCE
Protože stále častěji zaznívá otázka „Co je tedy ČESKÁ KONFERENCE?“ chtěli bychom na ni dát jednoduchou rámcovou odpověď.

Nejprve snad začněme tím, čím není.
Česká konference nepřichází s cílem vytvářet nebo předkládat jeden jednotný filosofický, duchovní či náboženský směr, na němž by se měli všichni účastníci sjednotit. Není cílem zde obrazně z pohanů činit křtěnce, či katolíky přesvědčovat, aby se stali evangelíky, a evangelíky pak přesvědčovat, aby se zabývali budhismem a podobně. Jakkoliv takovéto úsilí nikdy nikam nepokročilo v jednotnosti lidské společnosti, je také i pro nás, jako pořadatele České konference zcela vedlejší, kdo odkud přichází, jaký je jeho vnitřně uznávaný směr smýšlení, pokud se tento alespoň ve svém základě pozvedá k vědomí toho, že lidský život má vyšší rozměr, a v tomto svém rozměru přesahuje hranice ryze materiálního pojetí světa. A věříme, že toto vědomí žije v nitru každého jen trochu hlouběji uvažujícího člověka.

Jakkoliv si uvědomujeme, že pro mnohého z nás je naše osobní přesvědčení, naše osobní cesta, po které kráčíme vzhůru k pochopení smyslu lidského bytí, a tím i k pochopení sebe samého v souvislostech přesahujících hranice pozemského života, zásadní, nesmírně důležitou, nemá být Česká konference místem, kde se snad mají poměřovat nuance kvalit té či oné osobní cesty, či směrů, z nichž jednotliví účastníci pro sebe čerpají.

Pro Českou konferenci zde žádáme něco jiného, něco více:

Žádáme od vás všech ovoce toho, k čemu jsme směli jako jednotlivci na svých cestách již dospět.
Ovoce, které svojí zralostí a hodnotou bude druhé posilovat a povzbuzovat osvědčeností v trvalých hodnotách pravého lidství. Nechceme zde tedy měřit vývěsní štíty a hesla jednotlivých směrů, nýbrž je Českou konferencí poptáváno to, co je ve skutečnosti mnohem důležitější – charakter člověka, jeho osobní zralost, moudrost, s níž se ve svém životě projevuje vůči druhým lidem, vůči bližním.
To je to, co nás také ve skutečnosti, jako lidské bytosti může a má spojovat a co nás také, žel již po tisíciletí, spíše rozděluje.
Kdykoliv dojde na ono pomyslné lámání chleba, rozhoduje pak pravost hodnot člověka v jeho lidském nitru a stává se zcela vedlejší, zda se hlásí k tomu, či onomu praporu náboženství, politickému směru nebo vlastní životní filosofii. Hodnotní lidé, tedy odvážní, stateční, ctnostní a čestní lidé vychází jako jednotlivci ze všech směrů stejně tak, jako z těch samých směrů častokráte vystoupili v průběhu času i lidé nešlechetní, zbabělí a nedobří. Jedná se tedy ve výsledku o každého člověka jako takového, jenž může ve své příkladnosti pozvedat sebe i své okolí. Vše ostatní je až na druhém místě. Jestliže toto pochopíme a přijmeme, pak mnohé projevy možné netolerance ztratí na síle a na světě bude v okamžiku o mnoho méně napětí a zla.

Nitro – srdce člověka, lidskost, soucit a s tím také ruku v ruce jdoucí otevřenost, poctivost v naslouchání, a současně také, jak by Tomáš Garigue Masaryk řekl „věcnost a kritism zdravého lidského rozumu“, to jsou zásady, na nichž by měla být pozvedána lidská společnost. Alespoň my, kteří se nyní snažíme nabídnout platformu České konference, jsme o tom vnitřně přesvědčeni. A snad se nemýlíme. I když je i tak trochu na vás, zda nám nenabídnete vy sami ještě něco více, ještě něco lepšího, zda nám nenabídnete v průběhu České konference ještě širší rozhled. Věříme, že jsme připraveni přijmout vše nové, co ve své vznešenosti, ušlechtilosti a trvalé hodnotě přinese obohacení našeho stávajícího rozhledu, co přinese ještě větší rozšíření naší, doposud načerpaných zkušeností, formujících stávající stupeň zralosti.
Prozatím jsme přesvědčeni o tom, že pokud se má zde na Zemi zformovat společnost lidí, kteří budou ochotni mezi sebou dodržovat harmonii, řád, spravedlnost a také neustálý pokrok ve vzdělávání sebe sama, tedy ať již to má být ona vytoužená říše míru a pokoje či jinak ono očekávané Království Boží na Zemi, pak těmi, kteří do něho budou moci vstoupit, nebudou paušální zástupci některého z náboženství, nýbrž jednotliví lidé ryzích charakterů, lidé otevřeně usilující o naplnění člověka v Bohem poskytnutém rozměru lidství.

Osobně jsme přesvědčeni, že Boží spravedlnost měří tímto způsobem, neboť existuje-li vyšší síla, která dala všemu životu počátek, pak tato síla s největší pravděpodobností posuzuje na prvním místě naše srdce, posuzuje charakter a zralost našeho nitra, nikoliv naše vnější pozemské příslušenství, které se ve svém rozsahu zde na Zemi nabízí v tisícerých formách a které je možné až příliš snadno změnit.
Touha po vzdělání sebe sama v tom směru, aby člověk mohl pokročit dále ve své zralosti, která jako své ovoce přináší v sobě harmonii, pochopení, soucit a také i osobní zodpovědnost a přirozenou ukázněnost člověka, to je, jak předpokládám, onou hřivnou ducha, jíž máme rozmnožovat, a kterou jsme se naučili jako jednotlivci i jako společnost, žel, spíše zakopávat hluboko do všeobecného zapomnění, než s ní moudře hospodařit.
Vládnutí ze všeho nejprve sobě samému, úsilí, vedoucí ke zralosti, k ušlechtilému projevu lidství, to je to, co je požadováno od každého, kdo touží zasednout k pomyslnému stolu Obecné porady o nápravě věcí lidských. Komenský požaduje ve svých dopisech po všech vládcích Evropy sedmnáctého století ochotu k dialogu, ochotu k respektu druhých, ochotu k naslouchání srdcem, citem. Ten, kdo tohoto není schopen, má pak na prvním místě nejprve pohnouti sám sebou v nitru kupředu, dříve, než bude chtít hýbat druhými.
Toto je také tím, co očekáváme od všech, kteří osloveni pozváním přišli k účasti na České konferenci. Vládnutí sobě samému. To je tím nejpřirozenějším důkazem zralosti člověka v jeho chování, v jeho jednání s druhými lidmi.
Nebude-li v tomto položen kvalitní základ Obecné porady na České konferenci, pak veškeré naše další kroky stanou se více méně zbytečnými, neboť se přirozeně vyřadíme z možnosti souznění s vysokými proudy ve vesmíru, obsahujícími v sobě královské požehnání Dobra a Světla.
Stali bychom se jen mluvky, debatéry, teoretickými kritiky okolního světa, zbytečnými nádobami bez obsahu, které jen hlučí a lomozí při mlácení prázdné slámy nepochopených myšlenek filosofických směrů a duchovních cest.

Nechme tedy pro dny trvání České konference zcela stranou základy všech směrů a filosofií, jež nás v naší rozličnosti vedly k získání výbavy životních názorů, tedy ty cesty, kterými jsme současně docela jistě všichni naplněni až po okraj a především zde na prvním místě nabídněme sebe samé, ve svém nejlepším úsilí o lidství, jakého jsme schopni dosáhnout.
V té chvíli otevře se nám ona cesta, o níž hovoří Komenský ve své Obecné poradě, Cesta společného souznění v hledání inspirací, vedoucích k možné nápravě věcí lidských, věcí společenských.
Nebojme se však přitom současně důsledně a zdravě používat i svůj nástroj myšlení a uvažování – rozum. Zdravá kritičnost rozumu, obsahující v sobě moudrost a spravedlnost je způsobem, jak zde ve hmotě hledat cesty pro uskutečňování ideálu. Ideál bez moudrosti a racionálního naplňování řádu a spravedlnosti je sám o sobě často nebezpečný, neboť ve svém nadšení nezřídka začíná stavět na nezdravých základech, na nepoznané půdě. Výsledkem pak je zřícení a zklamání. Stává se onou známou cestou, vedoucí dolů, přitom však současně dlážděnou těmi nejlepšími úmysly.
Tím se pak dává do ruky argument odmítání a napadání ze strany všech, kdo popírají cokoliv vyššího, duchovního a etického v životě člověka.
Za pořadatele České konference se na vás proto obracím s prosbou: nedělejme v jednání mezi sebou v dialozích, ať již v hlavním čase konference, tak i v kuloárních diskuzích tyto zbytečné chyby, které by vedly mnohého z nás nakonec jen ke zklamání v tom, že bychom nakonec odcházeli z této veliké příležitosti, která se prostřednictvím České konference nabízí s vnitřním stanoviskem, že dnes nelze na Zemi zřejmě již vůbec nic činit s druhými lidmi, kteří jsou byť jen o trochu jinorodější, než vy sami.
Mysleme na to, že pokud se Česká konference v tomto směru podaří vystavět na základech důstojnosti, respektu a toleranci, že možná právě zde společně nalezneme onu cestu, která ve své příkladnosti ukáže se jako vhodnější pro širší uplatnění v celé lidské společnosti.
Domníváme se, že to by už jen toto přece stálo za to, i přestože bychom snad během těchto dnů nepokročili jinak v konkrétních směrech dále. Jako spolupořadatelé konference jsme ale vnitřně přesvědčení, že dále zcela jistě pokročíme.

Nyní tedy zpět k otázce:
Čím tedy ČESKÁ KONFERENCE je?
Je určitou formou setkání, poradou těch lidí, kteří chtějí ušlechtilou formou hledat zlepšování podmínek společenského života. Za tímto účelem je dán prostor všem, kdo přichází s hodnotnými myšlenkami, sledujícími v nejvyšší poctivosti obecný prospěch celku lidského společenství.
ČESKÁ KONFERENCE dává prostor k poradě a možné dohodě jednotlivých přednášejících, hostů i všech zúčastněných. Z tohoto pohledu také nenese ČESKÁ KONFERENCE žádnou úzkou sounáležitost s prezentovanými myšlenkami přednášejících. Jestliže budete souhlasit či nesouhlasit s tím, co zde bude předkládáno k vyslechnutí od jednotlivých přednášejících, bude to jen a jen pozitivním nebo negativním jevem při hledání cest našich názorů k nacházení jednotnosti. Tato jednotnost měla by být pak moudrou, mající místo nad námi všemi.
S touto jednotností mělo by to být tak, jak o tom hovoří slova J. A. Komenského:
„Ve společném jednota,
v rozdílném svoboda
a ve všem tolerance a láska.“

Právě tím měla by být ČESKÁ KONFERENCE.

Vnímáme, že osobnosti pozvaných hostů, kteří jsou zde přítomni, aby se spolu s posluchači podělili o své moudré poznatky a zkušenosti, jsou toho zárukou.

Vážení a milí účastníci druhého ročníku České konference, děkuji vám za vaši pozornost a dávám tímto slovo moderátorovi, aby mohl uvést první bod programu dnešního dne.

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn